Kollektif Şirket

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.

Kollektif şirket mukavelesi yazılı şekle tabidir, mukaveledeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket mukavelesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır;

 1. Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecek
 2. Şirketin kollektif olduğu
 3. Ticaret ünvanı ve merkezi
 4. Çalışma konusu
 5. Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı
 6. Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli

Kollektif  şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.

 

KURULUŞ

 1. Dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha
 3. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (4 nüsha)
 4. Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (2 nüsha)
 5. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)
 3. Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik  numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.
 4. Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.

ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
 2. Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi veya karar (2 nüsha)
 3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (1 nüsha)
 4. Merkez başka ilde ise merkezin sicil kaydının onaylı örneği
 5. Merkez başka ilde ise merkez sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge
 6. Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF  ŞİRKETİN NEVŞEHİR’E  MERKEZ NAKLİ

 1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
 3. Eski sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 47. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
 4. Merkez nakline ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)
 5. Son ortaklara ait TC kimlik Numaraları
 6. Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi (1 nüsha)
 7. Oda kayıt beyannamesi (yetkililerce imzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

TASFİYE 

 1. Dilekçe (ortaklar tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti  eklenmelidir
 2. Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise;
 3. Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri (1 nüsha)
 4. Tasfiyeye ilişkin karar (Noter onaylı - 2 nüsha)
 1. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge
 1. Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Müdürlüğümüzde bulunan ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Şirket ana sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)

 

TASFİYE SONU

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

 1. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,
 2. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
 3. Tasfiye sonu beyanı ( 2 Nüsha, şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır )