Gerçek Kişiler

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 12. md.)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

KAYIT

1.    Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)

2.    Noterde düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, T.C.Kimlik numarası (yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası, ticari unvanı  ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir)

3.    Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından İmzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır)

4.    Faaliyet konusu ikrazatçılık ise; Hazine Müsteşarlığı izin yazısı, ikrazatçılık beyannamesi (asıl veya noter tasdikli - 2 nüsha)

5.    Yabancı uyruklu ise pasaport sureti 

Ticaret Ünvanıyla İlgili Hatırlatma

Not.1: Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında firma sermayesi en az 100.00 TL olarak belirtilmeli, 5.000 TL üzeri  sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamı karşılayacak malvarlığına sahip olunduğunun belgelenmesi gerekmektedir.(banka hesap bildirimi, araç ruhsatı, tapu gibi)

Not.2: Gerçek kişi firmaların (Şahıs firmaları) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür -pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları esnaf faaliyeti olduğundan ticaret siciline tescil ve ticaret odasına kayıt yapılamamaktadır.


DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

1.    Dilekçe (tacir tarafından imzalanmış olmalı)

2.    Unvan değişikliği için noterden düzenlenmiş ticari unvan tasdiknamesi

3.    İş adresi, ev adresi , iş konusu değişikliği için firma sahibi tarafından imzalanmış değişikliği belirten dilekçe

 

SİGORTA ACENTELIĞI 

1.    Dilekçe

2.    Acentelik sözleşmesi ve vekaletnamesi (noter onaylı - 2 nüsha)

3.    Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakat namesi

SİGORTA ACENTELIĞI FESHİ

1.    Dilekçe

2.    Acentelik sözleşmesi fesih namesi (noter onaylı - 2 nüsha)

ŞUBE AÇILIŞI

1.    Dilekçe

2.    Şube açılış ünvan tasdiknamesi

3.    Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından İmzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır)

4.    Merkezin sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge ve merkez sicil kaydının onaylı örneği


TİCARETİ TERK

1.    Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı) 

2.    Mal beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı - 2 nüsha)

3.    Vefat nedeniyle kapanış  talebinde veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. Veraset ilamı ve mirasçılık belgesi asıl veya onaylı suret olmalıdır